Misja Gołdap

Rozwój przedsiębiorczości:

 • Utworzenie Centrum Promocji Gospodarczej, przy Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi.
 • Odtworzenie aktywnej Rady Przedsiębiorców – jako organu doradczego Burmistrza.
 • Wspieranie lokalnego biznesu sprzyjającego rozwojowi miejsc pracy.
 • Poszukiwanie inwestorów oraz pozyskiwanie środków na inwestycje.

Dostępny urząd:

 • Dostosowanie godzin pracy Urzędu Miejskiego do potrzeb mieszkańców poprzez wprowadzenie elastycznego czasu pracy (w godzinach popołudniowych) w określone dni tygodnia.
 • Znowelizowanie regulaminu organizacyjnego urzędu, celem dostosowania ilości urzędników do potrzeb danego wydziału.
 • Wprowadzenie dyżurów urzędników na wsiach w celu udzielania informacji i porad – otwarty urząd na potrzeby mieszkańców z całej gminy.

Komunikacja:

 • Współpraca samorządu powiatowego i gminnego w celu należytego utrzymania dróg lokalnych oraz poprawy ich stanu technicznego.
 • Stworzenie ekologicznej komunikacji gminnej – zakup pojazdu elektrycznego i ustalenie stałych kursów w obrębie gminy.
 • Dążenie do odbudowy linii kolejowej nr 41 Olecko – Gołdap bez obciążania finansowego samorządu gminnego.

Kultura i sport:

 • Poszerzenie oferty instytucji kultury z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Zmiana formuł Dni Gołdapi – nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, przywrócenie dłuższej formy koncertowej. Miejsce wydarzenia oraz dwóch wykonawców co roku wskażą mieszkańcy w formie głosowania internetowego.
 • Zwiększenie budżetu Domu Kultury w Gołdapi.
 • Prowadzenie wspólnego z powiatem i gminami ościennymi kalendarza imprez.
 • Zintensyfikowanie współpracy z lokalnymi klubami sportowymi.
 • Modernizacja infrastruktury wiejskiej (wsparcie i doposażenie świetlic wiejskich i miejsc spotkań mieszkańców).
 • Utrzymanie opłat za usługi społeczne m.in. siłownia, basen, kino na dotychczasowym poziomie.
 • Wprowadzenie Gołdapskiej Karty Mieszkańca – karta uprawniająca do zniżek, specjalnych pakietów lojalnościowych dostępnych na terenie gminy.

Oświata:

 • Analiza istniejącej sieci oświatowej.
 • Stworzenie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży – przygotowanie oferty organizacji czasu wolnego inspirującej do udziału w różnych formach aktywności uczniowskiej i społecznej, m.in. przez półkolonie i różnorodne zajęcia pozalekcyjne.

Zdrowie:

 • Współfinansowanie przez gminę szpitala GoldMedica. Podniesienie standardów świadczonych usług w powiatowej służbie zdrowia. Zapewnienie bazy mieszkaniowej dla lekarzy chcących pracować w gołdapskiej służbie zdrowia.
 • Rozwój podstawowej opieki zdrowotnej – zapewnienie nowej kadry lekarskiej oraz rozwój usług medycyny specjalistycznej.

Organizacje pozarządowe:

 • Utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako organu doradczego Burmistrza – w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego:

 • Utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta jako organu doradczego – w zakresie spraw dzieci i młodzieży.
 • Przywrócenie budżetu obywatelskiego, umożliwiającego mieszkańcom realne współdecydowanie o potrzebach i wydatkach gminy.
 • Wspólna realizacja zadań inwestycyjnych samorządu oraz mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.
 • Finansowanie funkcjonowania świetlic wiejskich z budżetu gminy, w tym utworzenie punktu pomocy obywatelskiej.
 • Rozszerzenie zakresu schroniska dla zwierząt o bezdomne koty, promocja schroniska dla zwierząt.
 • Stworzenie ogólnodostępnego miejskiego miejsca piknikowego (miejsca grillowe).

Ochrona środowiska:

 • Wsparcie działań związanych z ekologią i ochroną środowiska oraz udział w działaniach na rzecz poprawy środowiska naturalnego służących rozwojowi turystyki.
 • Zwiększenie dofinansowania w gminnym programie wymiany źródeł ogrzewania na proekologiczne.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu programów ekologicznych m.in. Czyste Powietrze w świetlicach wiejskich.

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa:

 • Przystąpienie do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – rozpoczęcie budowy mieszkań komunalnych.
 • Wzbogacenie małej architektury poprzez zwiększenie ilości koszy i ławek w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców gminy.
 • Wydzielenie terenów pod budownictwo jednorodzinne – sprzedaż działek na preferencyjnych warunkach dla deficytowych specjalistów (np. lekarzy), potencjalnych inwestorów oferujących nowe miejsca pracy, a także mieszkańcom na określonych zasadach.
 • Dążenie do znalezienia alternatywnego źródła ogrzewania mieszkań na terenie miasta.
 • Zielona energia na budynkach użyteczności publicznej.
 • Efektywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych z przeznaczeniem na zadania słuszne społecznie.
 • Wystąpienie z wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o obniżenie taryfy przesyłu energii elektrycznej, uwzględniającym lokalną produkcję energii.
 • Zagospodarowanie terenów przy zalewie i rzece Gołdap tzw. „szpitalówa”.
 • Wydłużenie czasu bezpłatnego parkowania do 30 min w strefie płatnego parkowania w centrum miasta.
 • Zmiana formuły zimowego utrzymania dróg – zwiększenie bezpieczeństwa na zimowych ulicach.
 • Dążenie do budowy łącznika drogi 651.
 • Podnoszenie jakości Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez umożliwianie szkolenia i doposażenie jednostek działających na terenie gminy.
 • Doświetlone ulice gminy – wymiana oświetlenia na energooszczędne.
 • System obsługi zgłoszeń – zgłoś problem a, system pokieruje Twoje zgłoszenie, które trafi bezpośrednio do odpowiedniej jednostki lub referatu w Urzędzie Miasta.
 • Przegląd chodników gminnych – poprawa stanu chodników.
 • Działania mające na celu wyeliminowanie bezdomności kotów i kontrolę populacji wolno-bytującej na terenie gminy. Zmiana zakresu przetargu przedmiocie odławiania, przyjęcia oraz utrzymywania bezdomnych psów oraz kotów odłowionych z terenu gminy Gołdap w schronisku dla zwierząt.
 • Sukcesywne zwiększanie ilości terenów zielonych w mieście.
 • Przegląd przejść dla pieszych, doświetlenie przejść. 
 • Rozbudowa oświetlenia na nowo powstałych ulicach.

Rolnictwo i leśnictwo:

 • Współpraca z samorządem rolniczym w zakresie wspierania gospodarstw rolnych i ich działalności w zakresie szkoleń, udziału w targach i wystawach rolniczych.
 • Stworzenie warunków do rozwoju kół gospodyń wiejskich i gospodarstw agroturystycznych, ich promocja oraz udział w targach i jarmarkach turystycznych.
 • Współpraca z Nadleśnictwem Gołdap i utworzenie Rekreacyjnego Lasu Miejskiego w Gołdapi.
 • Rozwój sprzedaży bezpośredniej na Targowicy Miejskiej w Gołdapi.
 • Współpraca z jednostkami rządowymi w zakresie ograniczania zbyt dużej populacji bobrów i wilków.

Uzdrowisko i turystyka:

 • Weryfikacja kierunku rozwoju strefy uzdrowiskowej.
 • Wyjaśnienie sytuacji prawnej, pozyskanie nowych źródeł finansowania i dokończenie budowy Zakładu Przyrodoleczniczego.
 • Rozwijanie i doskonalenie promocji gminy oraz informacji turystycznej.
 • Dążenie do ściągnięcia nowych inwestorów w zakresie m.in. usług hotelowym, SPA & Wellnes i towarzyszących realizowanych w strefie uzdrowiskowej.
 • W porozumieniu z przedsiębiorcami turystycznymi przygotowanie całorocznego pakietu usług turystycznych oraz różnych form nowatorskich w celu wydłużenia sezonu turystycznego.
 • Utworzenie Karty Turysty – karta uprawnia do pakietu zniżek dla osób wnoszących opłatę klimatyczną.
 

Zgłoś swój pomysł

Zachęcamy Was do zgłoszenia własnego pomysłu do naszego programu. Czekamy na cenne wskazówki, które wspólnie będziemy mogli zrealizować. Wasze zdanie jest niezwykle ważne do budowania wspólnej przyszłości Gołdapi.